Lĩnh vực hoạt động

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI YẾN SÀO VIỆT NAM

 Tôn chỉ, mục đích

  1. Hiệp hội Yến sào Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các tổ chức, công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nuôi chim yến và có liên quan đến lĩnh vực nuôi chim yến, tự nguyện thành lập theo quy định của pháp luật.
  2. Hiệp hội hoạt động nhằm mục đích tập hợp, liên kết trí tuệ và nguồn lực của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và hợp tác quốc tế hoạt động trong lĩnh vực nuôi chim yến và các lĩnh vực liên quan; đóng góp chủ động và tích cực vào việc xây dựng lĩnh vực nuôi chim yến Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, phát triển bền vững, đảm bảo chất lượng tốt và an toàn vệ sinh tổ yến.

 Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

  1. Hiệp hội có phạm vi hoạt động trên toàn quốc theo quy định của pháp luật Việt Nam và hợp tác quốc tế về lĩnh vực nuôi chim yến theo thông lệ quốc tế.
  2. Hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực nuôi chim yến, bao gồm: Sản xuất giống, dẫn dụ, khai thác và bảo quản tổ yến sau thu hoạch và các lĩnh vực khác liên quan đến chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng tổ yến nuôi theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  3. Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.