Đoàn các chủ nhà yến và xưởng làm sạch tổ yến của Việt nam tham gia học tập tại Trung tâm Nghiên cứu công nghệ yến sào Johor, từ ngày 26-30/07.2018. Đây là một cơ sở đào tạo  chuyên sâu cho công việc làm sạch tổ yến. Liên hệ tham gia: 08888.26.889