Sứ mệnh tầm nhìn

SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN CỦA HIỆP HỘI

Quyền hạn

 1. Tuyên truyền tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hiệp hội. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hiệp hội và hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 2. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội.
 3. Kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với mọi vấn đề liên quan tới sự phát triển nuôi chim yến và các lĩnh vực liên quan.
 4. Tham gia ý kiến đề xuất, góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.
 5. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; tham gia cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.
 6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác về nuôi chim yến theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
 7. Thành lập pháp nhân thuộc Hiệp hội và giải thể các tổ chức của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 8. Gây quỹ Hiệp hội trên cơ sở hội phí, đóng góp của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.
 9. Nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
 10. Được gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật và báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc gia nhập tổ chức quốc tế tương ứng, ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định hiện hành.

Nhiệm vụ

 1. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp hội.
 2. Chia sẻ thông tin, liên kết hợp tác thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệp hội theo quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.
 3. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hiệp hội.
 4. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 5. Xây dựng, tổ chức, nghiên cứu, chủ trì, tư vấn hoặc tham gia các đề tài, dự án phát triển công nghiệp nuôi chim yến theo quy định của pháp luật.
 6. Đại diện Hiệp hội, hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 7. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hiệp hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hiệp hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
 8. Tuân thủ các quy định của pháp luật về chế độ báo cáo với Bộ Nội vụ:
 9. Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí của Hiệp hội theo đúng quy định của pháp luật.
 10. Chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc tuân thủ pháp luật.

Tầm nhìn

Đưa yến sào Việt Nam ra thị trường thế giới, quảng bá rộng rãi để nhiều quốc gia biết đến yến sào Việt nam.

Đưa ngành yến VN phát triển lên chuyên nghiệp, có đầy đủ các bộ qui chuẩn về chế biến, chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng được yêu cầu khắt khe của các thị trường khó tính như Nhật, Mỹ, Châu Âu.

Đưa yến sào Việt Nam xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản.

 1. Trong vòng 5 năm sau khi thành lập:
 2. 10 năm sau khi thành lập:
 3. 15 năm sau khi thành lập: