Văn hóa VSFA

VĂN HÓA HIỆP HỘI

  1. Bảo vệ uy tín, lợi ích chung của Hiệp hội và các hội viên, bảo vệ lợi ích và uy tín của lĩnh vực nuôi chim yến Việt Nam trên thị trường quốc tế, không được nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được Chủ tịch và Ban Chấp hành Hiệp hội phân công.
  2. Giữ gìn đoàn kết nhất trí, xây dựng, tăng cường quảng bá hình ảnh của Hiệp hội vì sự phát triển và lợi ích của Hiệp hội, hội viên; xây dựng quan hệ hợp tác giúp đỡ giữa các hội viên Hiệp hội trong hoạt động nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh.
  3. Các đề tài tranh luận được trao đổi một cách văn minh, không lăng mạ, thóa mạ, sử dụng các từ ngữ thô tục. Tôn trọng lẫn nhau trong tranh luận. Các mâu thuẫn được giải quyết thông qua đối thoại và thấu hiểu.
  4. Không được hoạt động dưới hình thức cạnh tranh thiếu lành mạnh gây tổn thất cho Hiệp hội hoặc hội viên khác như: Bán phá giá, lôi kéo khách hàng của nhau một cách thiếu trung thực, mua phá giá, lũng đoạn thị trường, lừa đảo.
  5. Thực hiện các quy định thông tin, báo cáo Hiệp hội những vấn đề theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành nhằm phục vụ lợi ích của Hiệp hội.
  6. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.